O IZIS-u

INFORMATIZACIJA U ZDRAVSTVU

ELEKTRONSKI ZDRAVSTVENI KARTON

Prilikom vaših posjeta u svojstvu pacijenta, vaši podaci se upisuju u zdravstveni karton. To su, na primjer, podaci o vašim posjetama ljekarima, dijagnozama, lijekovima, receptima, uputnicama, pregledima,  operacijama, tretmanima itd. Svemu onom što je važno u cilju pružanja dobre i sigurne zdravstvene zaštite. Sada se svi podaci pohranjuju u vaš elektronski zdravstveni karton.

Ekarton – sadrži kompletnu medicinsku dokumentaciju pacijenta koja je dostupna ljekarima u elektronskom obliku.

ELEKTRONSKA ZDRAVSTVENA KARTICA

Elektronska zdravstvena kartica će zamijeniti dosadašnju zdravstvenu knjižicu. Kartica služi da pacijent bude identifikovan u sistemu IZIS-a, da se ostvari pristup zdravstvenom kartonu pacijenta i na osnovu kartice se provjerava status osiguranog lica. Uvođenjem elektronske zdravstvene kartice, smanjiće se gužve u administraciji ukidanjem ovjere zdravstvenih knjižica.

IZIS (Integrisani zdravstveni informacioni sistem) je projekat Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske koji podrazumijeva uspostavljanje informacionog sistema koji treba da omogući efikasno upravljanje cjelokupnim sistemom zdravstvene zaštite, te prikupljanje i obradu zdravstvenih informacija iz različitih zdravstvenih ustanova u jedinstvenu bazu podataka.

Integrisani zdravstveni informacioni sistem osmišljen je prema smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije – WHO.

Uvođenjem IZIS-a zdravstveni sistem Republike Srpske ostvariće brojne prednosti, kao što su:

 • Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite.
 • Poboljšana sigurnost pacijenta.
 • Smanjenje administrativnih troškova, efikasniji i kvalitetniji sistem zdravstvene zaštite u cjelini.
 • Međusobna povezanost svih zdravstvenih ustanova, te informacije o izvršenim medicinskim uslugama, propisanim i izdatim lijekovima dostupne u realnom vremenu.
 • Praćenje i upravljanje svih registrovanih medicinskih uređaja, kao i praćenje iskorištenosti uređaja, itd.

Medicinske i nemedicinske informacije o pacijentu su kompletne, ažurne i povjerljive, dostupne na svim mjestima pružanja zdravstvenih usluga (ordinacije, apoteke, bolnice…), u skladu sa pravima pristupa istima, što omogućava jednostavnije i brže korištenje zdravstvene zaštite i smanjuje potrebu „šetanja“ pacijenta od jedne do druge ustanove.

Sistem omogućuje adekvatnije praćenje medicinskog stanja pacijenta, vidljive su sve promjene, progresije i samim tim poboljšan je i kvalitet liječenja.

Sve zdravstvene ustanove imaju uvid u medicinske podatke pacijenta, poput rezultata dijagnostičkih postupaka – svih snimaka koji su jednom pacijentu rađeni (MR, CT i dr.), terapijske procedure koje su pružene i sl. što će spriječiti dupliranje dijagnostike i drugih usluga, te samim tim smanjuju se troškovi pacijenata.

SISTEM OBEZBJEĐUJE:

 • eKarton - sadrži kompletnu medicinsku dokumentaciju pacijenata koja je dostupna ljekarima u elektronskom obliku
  eKnjižica - kartica
  eUputnica – zamjenjuje papirne uputnice
 • eRecept – elektronsko propisivanje recepata, putem kojeg se mogu preuzeti svi izdati recepti, kao i pratiti statusi izdatih recepata
  eNalaz – zamjenjuje papirne laboratorijske nalaze
  Android aplikacija – omogućava pristup ličnim zdravstvenim podacima kroz mobilnu aplikaciju
 • Moj karton – nudi mogućnost pregleda informacija kao što su: medicinski podaci, najave posjeta, termini vakcina, logovi pristupa, pregled svih najava pacijenata, izmjena korisničkog interfejsa